top of page
bannar frågeenkät hållbar vättlefjäll m leader 3.png

Vättlefällplattform - Hållbara Vättlefjäll

Vår Vision

Hållbara Vättlefjäll inspirerar till nya samarbetsformer som bidrar till jämlik, öppen och socialt hållbar tillgänglighet för besökare. Det är fokus på friluftsliv, hälsa, idrott, lärande och naturturism. Natur- och kulturmiljöerna bevaras, restaureras och utvecklas.

Samarbetet är robust, sammanhållet och långsiktigt. Det skapar engagemang och mod att tänka nytt i konkret medskapande praktik mellan besökare, föreningsliv, företag, offentliga förvaltningar för ömsesidig nytta för hållbarhet samt därmed också bidrar till arbetsmöjligheter, inkludering och integration.

Vi har fått Leader-medel för att genomföra en tillämpat förstudie för att starta upp en samarbets- och driftorganisation för ett hållbart nyttjande och utveckling i naturområdet Vättlefjäll. Genom att knyta ihop de olika aktörer som är verksamma idag och i framtiden i Vättlefjäll får området och aktörerna möjlighet att samplanera, nyttja och växa med varandras kunskaper, kompetenser och andra resurser.

Hållbara Vättlefjäll drivs med projektmedel fram till den 31 mars. Från 1 april drivs verksamheten av samverkansplattformen genom olika arbetsgrupper som har bildas under den tillämpade förstudien.

Här nedan kan du läsa om samverkan  från januari 2023 fram till idag.

Projektet ägs av Tikitut community-based tourism. Vi arbetar i samverkan och med projektstöd av Länsstyrelsen, Västkuststiftelsen och Västra Götalands Regionen.

Projektet är finansieras med LEADER-medel från LEADER Längs Göta älv och Jordbruksverket.

Om Hållbar Vättlefjäll
IMG_20221213_091134.jpg

Första fasen av projektet

Vi initiera en dialogprocess med aktörer från projektområdet som vi inte har nått tidigare samt med utbildningsinstitutioner, akademi och forskning för att skapa förutsättning för hållbar organisationsutveckling av plattformsstrukturen.

Dialogprocessen kommer att avslutas med ett dialogmöte för att presentera resultatet från denna fasen, gemensam identifiera arbetsområdan och arbetsuppgifter samt att dela in oss olika aktörer i arbetsgrupper.

01 Första fasen

Tikitut, Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen har en besöks- och dialogdag för att kika på delar av Vättlefjäll utifrån arbete för natur- och kulturvården, utveckling av tillgängligt friluftsliv och inkludering av social hållbarhets arbete.

Bild med dialogdag deltagare.jpg

Välkommen att läsa vårt första

Nyhetsbrev vår 2023

NYHETSBREV 1 Hållbara Vättlefjäll 2023 .png

Januari och febuari

Vi fortsätter att arbetar med återförankringen av projektet.

Samtalen med Västra Götlands Regionens platsutveckling leder till att VGR beslutar att de stödja vårt arbete.

Vi arbetar också med att förbereder stormötet som har som mål att tillsammans med de olika aktörerna forma ett förslag till en samarbetsplattform för Hållbara Vättlefjäll kopplat till sitt omland. Framåt försommaren 2023 inbjuds sedan till startkonferens för att besluta om förslagen.

Dokumentation av mötet (innehåller även sammafatttning av vår dialogprocess)

Inbjudan till mötet

Deltagarlistan till möte

Inbjudan stormöte 2 mars 2023 hållbara Vättlefjäll.png

Andra fasen av projektet

Stormöte 2 mars 2023

Första veckan i mars (2 mars) var vi 36 aktörer som började den konkreta processen att forma förslag till en samarbetsorganisation för ett hållbart nyttjande av Vättlefjäll.

Här kan du ladda ned Deltagarlista och presenationen: Hållbara Vättlefjäll 2022-2023 Stormöte 2 mars 2022

 

I en öppen workshop började deltagarna lägga den första grunden av förslag till vision och handlingsplaner runt följande huvudområden:

  1. Vision och organisation    

  2. Samfinansiering

  3. Natur och kulturvård, skogsbruk och skogsbete (betande djur)

  4. Social hållbarhet och hälsa med friluftsliv, idrott och naturturism.

  5. Ledutveckling - vandring, cykling, ridning

Läs mer om resultatet i vår dokumentation av mötet.

Dokumentation av mötet (innehåller även sammafatttning av vår dialogprocess)

Inbjudan till mötet

Deltagarlistan till mötet

Presenationen: Hållbara Vättlefjäll 2022-2023 Stormöte 2 mars 2022

Dokumentation av stormötet 2 mars

Dokumentation Stormöte Mars 2023.png
till dokumentation av stormötet.png
02 Andra fasen

Våren och sommaren

Under våren har vi haft olika arbetsgruppmöterna. Arbetsgrupperna har arbetat med att ta fram förslag för handlingsplaner för den kommande organisation och dess arbete. Vi har haft ett 10-tals möten i själva arbetsgruppen i dessa är ca 20 personer aktiva. Dessutom  har vi haft flera möten med företrädare för de olika kommunerna samt de olika bostadsbolagen i Angered. Vi även träffats i projektledningsgruppen för att koordinera allt vår och gruppernas arbete.

Under sommaren har de flesta haft en underbar semester. Dessutom har vi tagit fram en intervjuenkät för att få in kunskap om vem som rör sig i Vättlefjäll.

Här sidan om hittar ni vårt nyhetsbrev nr 2 och här nedan är länken till vår intervjuenkät.

Välkommen att läsa nyhetsbrevet

Välkommen att fylla i enkäten.

Nyhetbrev 2

Hållbara Vättlefjäll intervjuenkät - intervjufasen är avslutat. Tack för att du deltog

IMG_20230302_161425.jpg
IMG_20230302_161509.jpg

Tredje fasen av projektet

Stormöte och Hållbara Vättlefjälls mål

Det är med stor tillfredsställelse vi här kan redovisa målen för samarbetet Hållbara Vättlefjäll.

 

Under oktober konkretiserade och prioriterade företrädare från 18 organisation underlaget som arbetsgrupperna har fram till dess arbetat med. 

Tillsammans prioriterades målen och listades på en tidlinje från kan göras lätt och nu till behöver längre tid och genomförs fram till 2030.

 

Arbetet skedde med stort engagemang och entusiasm.

Här sidan om hitta du bilder med länkar till de två sammanfattningar av mötets resultat:

  • En kortfattat sammanfattning med enbart de högst prioriterade målen

  • En fullständig redovisning av alla framarbetade gemensamma mål i prioritetsordning samt dokumentation av stormötet, 4 oktober 2023

Nu startar vi att omsätta våra mål till konkreta handlingar vid flera kommande arbetsgruppmöten och kontrekta aktioner.

Välkommen till vår första städaktion inom

Håll Vättlefjäll rent

Hjälp oss att sprida.

Klicka på bilden och ladda ned vår pdf-fil

Välkommen att läsa vårt

Nyhetsbrev december 2023

bottom of page